Spegla språket

Spegla språket är en helt ny läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk. Serien består av en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs.

Spegla språket bygger på aktuella forskningsrön kring läsförståelse och stöttning. Böckerna är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal. Grundböckerna inleds med separata strategikapitel där eleverna får undervisning som rör läsning, skrivande och lärande. Strategierna är tillämpbara även utanför svenskämnet.
Kapitelindelningen i serien är genremedveten och mallar och modeller används frekvent för att stötta lärandet. Varje årskurs innehåller följande moment:

- Strategier för språk och lärande
- Skönlitterärt berättande
- Sakprosa
- Argumentation
- Samtal och muntliga presentationer
- Informationssökning och källkritik
- Grammatik

Spegla språkets textsamlingar har ett inspirerande upplägg som lockar till vidare läsning. Texterna och de tillhörande uppgifterna är omsorgsfullt framtagna för att passa målgruppen och för att intressera och ge utrymme för reflektion. Varje textsamling består av två delar där den första delen följer respektive grundboks kapitel och kompletterar densamma genom att erbjuda fler exempel på de representerade texttyperna. Den andra delen är tematisk och har hämtat inspiration från de övergripande målen och riktlinjerna i LGR 11. Texterna i denna del kretsar kring tre teman.

Åk 7 innehåller följande teman:
- Respekt och rättskänsla
- Frihet och förtryck
- Klimatförändring och klimatförbättring

Åk 8 innehåller följande teman:
- Normföljare och normbrytare
- Genus och jämställdhet
- Solidaritet och samhörighet

Spegla språkets lärarhandledningar korresponderar mot grundböckerna och breddar deras innehåll. De inrymmer teoretiska bakgrunder och innehåller konkreta lektions- och undervisningstips till samtliga kapitel i grundböckerna. I lärarhandledningarna återfinns också ett antal fördjupningsuppgifter, facit samt extra övningsuppgifter som service till läraren.

Spegla språket åk 7
Spegla språket åk 7 Grundbok i svenska
ISBN: 52323144 Pris: 237kr
+ -
Köp
Spegla språket åk 7 Grundbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52340196 Pris: 47kr
+ -
Köp
Spegla språket åk 7 Lärarhandledning
ISBN: 52323151 Pris: 876kr
+ -
Köp
Spegla språket åk 7 Textsamling
ISBN: 52323137 Pris: 196kr
+ -
Köp
Spegla språket åk 8
Spegla språket åk 8 Grundbok
ISBN: 52341155 Pris: 237kr Utkommer: 2017-08-15
+ -
Köp
Spegla språket åk 8 Textsamling
ISBN: 52341162 Pris: 196kr Utkommer: 2017-09-15
+ -
Köp

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer