Forum 123

Fördjupad information

Läromedlet har en mycket tydlig struktur som byggs upp av en mängd pedagogiska modeller och figurer. Modellerna och figurerna liksom texterna och bilderna syftar till att skapa förståelse, ge möjlighet att se sammanhangen bakom alla dagsaktuella frågor och väcka intresse för eget deltagande i demokratin. Läsaren får även verktyg att själv analysera olika samhällsfrågor. I de nya upplagorna av böckerna i Forumserien har bland annat vetenskaps- och metodfrågorna lyfts fram. Det märker du både i nya kapitel och i vetenskapsrutorna som finns i anslutning till faktainnehållet. Genom att analysverktygen som används i vetenskapsrutorna är de samma som i vetenskapskapitlen kombineras faktakunskaper med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Forum Samhällskunskap – grundstruktur Allt material i Forumserien är uppbyggt enligt samma grundläggande principer

 
Forum - samhällskunskap är indelad i fyra områden, alla med vetenskapligheten i centrum:
• Kultur
• Ekonomi
• Politik
• Medier och kommunikation
Varje område indelas i sin tur i fyra kapitel: 
 

  I det första kapitlet diskuteras områdets grundläggande begrepp och samband för att ge läsaren den begreppsapparat som krävs för att kunna problematisera och kritisk granska samhällsorienterande texter.

  I det andra kapitlet diskuteras områdets innehåll utifrån ett individperspektiv. I ekonomiblocket behandlas till exempel arbetsliv, utbildning och politiskt engagemang.

  I det tredje kapitlet, i respektive block, flyttar vi fokus till Sverige. Svensk politik och svensk ekonomi blir här två centrala kapitel i läromedlet.


 

I det avslutande fjärde kapitlet blickar vi mot Europa och mot den stora världen. Kunskaper om andra kultur, terrorism, miljöförstöring, politiska och ekonomiska sammanslutningar blir allt mer viktigt för att förstå vår egen samtid.

Alla kapitel avslutas med sammanfattning och faktafrågor, analys- och diskussionsfrågor samt olika uppdrag.

  Vetenskaplighet har en central roll i Forum:
I speciella vetenskapskapitel diskuteras teorier, modeller och metodfrågor. Vetenskapsrutorna inne i boken ger sedan exempel på teorier, modeller och forskning i anslutning till ämnesområdet som studeras.


Lärarhandledning och extra elevmaterial

Från hemsidan når du den webbaserade lärarhandledningen Den innehåller stöd till den dagliga undervisningen. Här finns bland annat modeller för projektorvisning, kopieringsunderlag med olika uppdrag som eleverna kan utföra under lektionerna. På elevsidorna finns bland självtester och begreppslistor.
www.sanomautbildning.se/forumlarare
www.sanomautbildning.se/forum1_elev
www.sanomautbildning.se/forum123_elev

Forum
Forum Samhällskunskap 123
ISBN: 52312360 Pris: 399kr
+ -
Köp

Nya Power Point presentationer

Nu finns det nya Power Point presentationer på Forums lärarsida.

Läs mer