ZickZack F-3

Ett nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar - både dig som lärare och dina elever.
Ett effektivt, roligt och systematiskt läromedel för den första läs- och skrivinlärningen!

Läromedelsserien ZickZack F-3 består av olika "rum" - Läsrummet fokuserar på läsinlärning och läsförståelse, Skrivrummet på skrivande av olika texttyper och Sökrummet på informationssökning och källkritik. De olika rummen kompletterar varandra men kan även användas var för sig.


ZickZack Förskoleklass
ZickZack F, storbok online innehåller sju inlästa berättelser. Händelsekedjan i varje berättelse illustreras av sex bilder. Här får eleverna följa Zick och Zack under deras första år i skolan. De får följa med Zick och Zack när de börjar skolan, sorterar bokstäver och siffror, tappar bort en sak på a, har temavecka om vänskap, är i skogen och arbetar med tema Kroppen. Genom samtal om det som händer i berättelserna och kring bilderna byggs elevernas "läsförståelse" upp på ett medvetet sätt. Här kan även ord och begrepp stärkas och utvecklas. Innehållet i berättelserna bildar dessutom en brygga över till de sju texter som eleverna möter i sina elevböcker.

I ZickZack F, elevbok får eleverna möta fyra olika typer av texter - återberättande, beskrivande, instruerande och berättande. Genom olika övningar får de upptäcka hur en text byggs upp av meningar, meningar av ord och ord av bokstäver. De får arbeta med rim, lära sig identifiera ljud, känna igen bokstäver och vanliga ord och träna finmotorik.
I ZickZack F, lärarhandledning finns det du som lärare behöver för att kunna arbeta med materialet. Här får du tips på hur du kan skapa förförståelse, arbeta med berättelserna och texterna och göra mängder av språkutvecklande övningar. Du får även tips på ramsor, böcker, sånger och lekar som passar att göra till de olika kapitlen. 

ZickZack årskurs 1
I ZickZack Läs&Skriv
får eleverna möta olika typer av texter. Steg för steg får de utveckla sin läs- och skrivförmåga. Under din ledning får de lära sig läsa olika texter och göra mängder av språkutvecklande övningar. I ZickZack Läs- och skriv arbetar eleverna på text- mening- och ordnivå. Olika läs- och skrivstrategier presenteras, modellas och praktiseras kontinuerligt.
Med hjälp av checklistor kan du lätt visa eleverna hur de utvecklas samt följa deras framsteg.

I ZickZack Bokstäver får eleverna arbeta på ljud- och bokstavsnivå. De får på ett systematiskt sätt utveckla förmågan att:
• identifiera ljud i ord
• koppla ljud till bokstav
• säga ljud
• skriva ljudens bokstäver.
Bokstäverna presenteras tre och tre. Eleverna får med hjälp av dessa lära sig identifiera ljud i början, i slutet och inuti ord.

Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läs&Skriv och ZickZack Bokstäver. Här får du som lärare stöd och inspiration så att du kan bedriva en strukturerad och språkutvecklande läs- och skrivundervisning - på text-, menings- ord- och bokstavsnivå. Du får förslag på hur du steg för steg kan stötta och utmana dina elevers läs- och skrivutveckling före, under och efter läsningen eller skrivandet.
Lärarhandledningen innehåller även:
- en presentation av vilka pedagogiska rön som materialet bygger på (genrepedagogiken, reading2learn)
- en sammanställning över olika texters syften, struktur och språkliga drag
- facit.

I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Exempel:
• underlag för olika interaktionsövningar att göra tillsammans i klassen före eller efter arbetet i böckerna  (ordkort, bokstavsringar, spel, sönderklippta meningar osv.)
• matriser för läsa, tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven i Lgr11. Med hjälp av dem kan du följa och dokumentera dina elevers utveckling.

Bilagorna finns för nedladdning. Adressen hittar du vid innehållsförteckningen i lärarhandledningen.ZickZack årskurs 2
I ZickZack Läsrummet årskurs 2 får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är samlade kring teman - Glass, Yrken, Skolvägar, Känslor, Åska och Månen. Till texterna finns övningar som utvecklar elevernas läsförmåga (såväl flyt som förståelse), språk samt ordförståelse. Olika läsförståelsestrategier modelleras och övas kontinuerligt under lärarens ledning. Målen för varje tema är tydliga och varje tema avslutas med en checklista. I den kan eleverna själva notera sina framsteg vad gäller läsningen.

I ZickZack Skrivrummet årskurs 2 får eleverna utifrån en modelltext lära sig skriva olika typer av texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera (påverka). Varje kapitel är indelat i fyra steg. På Steg 1 får eleverna under din ledning läsa och analysera textens innehåll och struktur. På Steg 2 får de arbeta med de språkliga drag som behövs för att kunna skriva texttyper. På Steg 3 får de gemensamt skriva en liknande text och på Steg 4 får var och en skriva en egen text. Den texten bedöms sedan utifrån målen med hjälp av en enkel checklista.

Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läsrummet och ZickZack Skrivrummet. Med den blir din läs- och skrivundervisning tydlig och strukturerad. Du ser vad målet med undervisningen är, vad som kommer att tas upp, vilka förmågor som tränas, hur du kan arbeta och hur du kan utvärdera såväl din undervisning som dina elevers framsteg. För ytterligare information om lärarhandledningen se årskurs 1. Därutöver innehåller lärarhandledningen för årskurs 2 en sammanställning samt presentation av olika läsförståelsestrategier.

I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Exempel:
• underlag för olika interaktionsövningar att göra tillsammans i klassen före eller efter arbetet i böckerna (ord- och begreppsövningar, sönderklippta texter, meningar, spel osv.)
• matriser för läsa, tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven i Lgr11. Med hjälp av dem kan du följa och dokumentera elevers utveckling.
• affischer med sammanställningar över de olika läsförståelsestrategierna samt texttypernas syfte, struktur och språkliga drag.

Bilagorna finns för nedladdning. Adressen hittar du vid innehållsförteckningen i lärarhandledningen.


ZickZack årskurs 3
I ZickZack Läsrummet årskurs 3 består av två elevböcker - en textsamling och en övningsbok.I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är samlade kring teman - Cirkus, Järnåldern, Flytta (Emigration), Flugor, Böcker och Möten. Skillnaden mellan första och andra upplagan är att texten Maria balanserar på lina är omarbetad till en återberättande text i andra upplagan.
I övningsboken finns övningar att göra FÖRE LÄSNINGEN och EFTER LÄSNINGEN. Övningarna ger förförståelse, utvecklar elevernas läsförståelse samt deras språk och ordförståelse. Olika läsförståelsestrategier övas kontinuerligt. Målen för varje tema är tydliga och övningsboken avslutas med en checklista för självbedömning.

I ZickZack Skrivrummet årskurs 3 får eleverna utifrån en modelltext lära sig skriva olika typer av texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera (påverka). Varje kapitel är indelat i fyra steg. På Steg 1 får eleverna under din ledning läsa och analysera textens innehåll och struktur. På Steg 2 får de arbeta med de språkliga drag som behövs för att kunna skriva texttyper. På Steg 3 får de gemensamt skriva en liknande text och på Steg 4 får var och en skriva en egen text. Den texten bedöms sedan utifrån målen med hjälp av en enkel checklista.

Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läsrummet och ZickZack Skrivrummet. Med den blir din läs- och skrivundervisning tydlig och strukturerad. Du ser vad målet med undervisningen är, vad som kommer att tas upp, vilka förmågor som tränas, hur du kan arbeta och hur du kan utvärdera såväl din undervisning som din

ZickZack åk 1
ZickZack Läs&Skriv åk 1
ISBN: 52325964 Pris: 109kr
+ -
Köp
ZickZack Bokstäver åk 1
ISBN: 52325971 Pris: 68kr
+ -
Köp
ZickZack Lärarhandledning åk 1
ISBN: 52329771 Pris: 670kr
+ -
Köp
ZickZack Läs&Skriv åk 1 Storbok onlinebok Ny (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52352458 Pris:
+ -
Köp
ZickZack ord- och bildkortlek (paket 10 stycken)
ISBN: 52334539 Pris: 218kr
+ -
Köp
Whiteboardskivor
ZickZack Whiteboardskivor (5-pack)
ISBN: 52333457 Pris: 85kr
+ -
Köp
ZickZack åk 2
ZickZack Läsrummet åk 2
ISBN: 52333860 Pris: 109kr
+ -
Köp
ZickZack Skrivrummet åk 2
ISBN: 52333877 Pris: 96kr
+ -
Köp
ZickZack Lärarhandledning åk 2
ISBN: 52333884 Pris: 700kr
+ -
Köp
ZickZack Läsrummet åk 2 Storbok onlinebok Ny (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52344613 Pris:
+ -
Köp
ZickZack åk 3
ZickZack Sökrummet F-3
ISBN: 52353141 Pris: 700kr
+ -
Köp
ZickZack Läsrummet åk 3 Textsamling upplaga 2
ISBN: 52355312 Pris: 130kr
+ -
Köp
ZickZack Läsrummet åk 3 Övningsbok
ISBN: 52346150 Pris: 96kr
+ -
Köp
ZickZack Skrivrummet åk 3 Elevbok
ISBN: 52346167 Pris: 96kr
+ -
Köp
ZickZack Lärarhandledning åk 3
ISBN: 52346372 Pris: 700kr
+ -
Köp
ZickZack Läsrummet åk 3 Textsamling Storbok onlinebok (elevlicens)
ISBN: 52351208 Pris:
+ -
Köp
ZickZack Förskoleklass
ZickZack Förskoleklass Elevbok
ISBN: 52353134 Pris: 70kr
+ -
Köp
ZickZack Förskoleklass Lärarhandledning
ISBN: 52353158 Pris: 600kr Utkommer: 2018-08-20
+ -
Köp
ZickZack Förskoleklass Storbok onlinebok (lärarlicens)
ISBN: 52354179 Pris: Utkommer: 2018-08-13
+ -
Köp

Film om ZickZack

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel