ZickZack F-3

Komponenter 

ZickZack F–3
Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar – både dig som lärare och dina elever.

Förskoleklass

ZickZack Förskoleklass elevbok

I ZickZack F, elevbok får eleverna möta tre olika typer av texter – återberättande, beskrivande och berättande. Genom olika övningar får de upptäcka hur en text byggs upp av meningar, meningar av ord och ord av bokstäver. De får arbeta med rim, lära sig identifiera ljud, känna igen bokstäver och vanliga ord och träna finmotorik.

ZickZack F, storbok online innehåller sju inlästa berättelser. Händelsekedjan i varje berättelse illustreras av sex bilder. Här får eleverna följa Zick och Zack under deras första år i skolan. De får följa med Zick och Zack när de börjar skolan, sorterar bokstäver och siffror, tappar bort en sak på a, har temavecka om vänskap, är i skogen och arbetar med tema Kroppen. Genom samtal om det som händer i berättelserna och kring bilderna byggs elevernas ”läsförståelse” upp på ett medvetet sätt. Här kan även ord och begrepp stärkas och utvecklas. Innehållet i berättelserna bildar dessutom en brygga över till de sju texter som eleverna möter i sina elevböcker.
I ZickZack F, lärarhandledning finns det du som lärare behöver för att kunna arbeta med materialet. Här får du tips på hur du kan skapa förförståelse, arbeta med berättelserna och texterna och göra mängder av språkutvecklande övningar. Du får även tips på ramsor, böcker, sånger och lekar som passar att göra till de olika kapitlen.


Sökrummet F-3

ZickZack Sökrummet F-3

ZickZack Sökrummet F–3 är ett stadiematerial som består av en lärarhandledning med kopieringunderlag.
Du kan arbeta med Sökrummet tematiskt under några veckor eller integrera övningarna i undervisningen i svenska, so och no. Varje kapitel består av tre delar: 1) gemensam läsning och samtal kring innehållet 2) information till dig som lärare om det aktuella innehållet samt förslag på hur du kan arbeta med det 3) övningar/kopieringunderlag.


Årskurs 1

ZickZack Läs och Skriv 1

I ZickZack Läs&Skriv får eleverna möta olika typer av texter. Steg för steg får de utveckla sin läs- och skrivförmåga. Under lärarens ledning får de lära sig läsa olika texter och göra mängder av språkutvecklande övningar. I ZickZack Läs&Skriv arbetar eleverna på text-, mening- och ordnivå. Olika läs- och skrivstrategier presenteras, modellas och praktiseras kontinuerligt. Med hjälp av checklistor kan läraren lätt se hur eleverna utvecklas samt följa deras framsteg.

ZickZack Bokstäver åk 1

I ZickZack Bokstäver får eleverna arbeta på ljud- och bokstavsnivå. De får på ett systematiskt sätt utvecklaförmågan att:
identifiera ljud i ord
koppla ljud till bokstav
säga ljud
skriva bokstäver

Bokstäverna presenteras tre och tre. Eleverna får lära sig identifiera ljud i början, i mitten och inuti ord.

ZickZack Lärarhandledning åk 1

Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läs&Skriv och ZickZack Bokstäver. Här får du som lärare stöd och inspiration så att du kan bedriva en strukturerad och språkutvecklande läs- och skrivundervisning – på text-, menings- ord- och bokstavsnivå. Du får förslag på hur du steg för steg kan stötta och utmana dina elevers läs- och skrivutveckling före, under och efter läsningen eller skrivandet. Lärarhandledningen innehåller även:
• en presentation av de pedagogiska rön materialet bygger på (genrepedagogiken, cirkelmodellen, reading2learn)
• en sammanställning över olika texters syften, struktur och språkliga drag
• matriser för läsa, tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven i Lgr11. Med hjälp av dem kan du följa och dokumentera elevers utveckling
• facit.

I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Exempel:
• underlag för olika interaktionsövningar att göra tillsammans i klassen före eller efter arbetet i böckerna  (ordkort, bokstavsringar, spel, sönderklippta meningar osv.)
• matriser för läsa, tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven i Lgr11. Med hjälp av dem kan du följa och dokumentera elevers utveckling.

Bilagorna finns för gratis nedladdning. Adressen hittar du vid innehållsförteckningen i lärarhandledningen.

bingel

Till ZickZack finns bingel - digitala färdighetsövningar. Där kan eleverna på ett roligt sätt träna på det som tas upp i ZickZack. Du som lärare kan lätt se vad dina elever har gjort och hur det har gått. Bingel fungerar både på dator och surfplatta.

 

Årskurs 2

ZickZack Läsrummet åk 2

I ZickZack Läsrummet årskurs 2 får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är samlade kring teman – Glass, Yrken, Skolvägar, Känslor, Åska, Månen. Till texterna finns övningar som utvecklar elevernas läsförmåga (såväl flyt som förståelse), deras språk samt ordförståelse. Olika läsförståelsestrategier modellas och övas kontinuerligt under lärarens ledning.Målen för varje tema är tydliga och varje tema avslutas med en checklista. I den kan eleverna själva notera sina framsteg vad gäller läsningen.

ZickZack Skrivrummet åk 2

I ZickZack Skrivrummet årskurs 2 får eleverna utifrån en modelltext lära sig skriva olika typer av texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera (påverka).Varje kapitel är indelat i fyra steg. På Steg 1 får eleverna under lärarens ledning läsa och analysera textens innehåll och struktur. På Steg 2 får de arbeta med de språkliga drag som behövs för att kunna skriva texttypen. På Steg 3 får de gemensamt skriva en liknande text och på Steg 4 får var och en skriva en egen text. Den texten bedöms sedan utifrån målen med hjälp av en enkel checklista.

ZickZack åk 2 lärarhandledning

Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läsrummet och ZickZack Skrivrummet. Med den blir din läs- och skrivundervisning tydlig och strukturerad. Du ser vad målet med undervisningen är, vad som kommer att tas upp, vilka förmågor som tränas, hur du kan arbeta och hur du kan utvärdera såväl din undervisning som dina elevers framsteg. För ytterligare information om lärarhandledningen, se årskurs 1. Därutöver innehållerlärarhandledningen för årskurs 2 en sammanställning samt presentation av olika läsförståelsestrategier.

 

I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Exempel:
• underlag för olika interaktionsövningar att göra tillsammans i klassen före eller efter arbetet i böckerna (ord- och begreppsövningar, sönderklippta texter, meningar, spel osv.)
• matriser för läsa, tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven i Lgr11. Med hjälp av dem kan du följa och dokumentera elevers utveckling.
• affischer med sammanställningar över de olika läsförståelsestrategierna samt texttypernas syfte, struktur och språkliga drag.

Bilagorna finns för gratis nedladdning. Adressen hittar du vid innehållsförteckningen i lärarhandledningen.

Årskurs 3

ZickZack åk 3 Läsrummet

I ZickZack Läsrummet årskurs 3 får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är samlade kring teman – Cirkus, Järnåldern, Flytta, Flugor, Böcker och Möten. Faktatexterna har kopplingar till det centrala innehållet i skolans so- och no-ämnen. Till texterna finns övningar som utvecklar elevernas läsförmåga (såväl flyt som förståelse), deras språk samt ordförståelse. Olika läsförståelsestrategier modellas och övas kontinuerligt under lärarens ledning. Målen för varje tema är tydliga och varje tema avslutas med en checklista. I den kan eleverna själva notera sina framsteg vad gäller läsningen.

ZickZack åk 3 Skrivrummet

I ZickZack Skrivrummet årskurs 3 får eleverna utifrån en modelltext lära sig skriva olika typer av texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera (påverka).Varje kapitel är indelat i fyra steg. På Steg 1 får eleverna under lärarens ledning läsa och analysera textens innehåll och struktur. På Steg 2 får de arbeta med de språkliga drag som behövs för att kunna skriva texttypen. På Steg 3 får de gemensamt skriva en liknande text och på Steg 4 får var och en skriva en egen text. Den texten bedöms sedan utifrån målen med hjälp av en enkel checklista.

 

Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läsrummet och ZickZack Skrivrummet. Med den blir din läs- och skrivundervisning tydlig och strukturerad. Du ser vad målet med undervisningen är, vad som kommer att tas upp, vilka förmågor som tränas, hur du kan arbeta och hur du kan utvärdera såväl din undervisning som dina elevers framsteg. För ytterligare information om lärarhandledningen, se årskurs 1. Därutöver innehållerlärarhandledningen för årskurs 3 en sammanställning samt presentation av olika läsförståelsestrategier.

I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Exempel:
• underlag för olika interaktionsövningar att göra tillsammans i klassen före eller efter arbetet i böckerna (ord- och begreppsövningar, sönderklippta texter, meningar, spel osv.)
• matriser för läsa, tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven i Lgr11. Med hjälp av dem kan du följa och dokumentera elevers utveckling.
• affischer med sammanställningar över de olika läsförståelsestrategierna samt texttypernas syfte, struktur och språkliga drag.

Bilagorna finns för gratis nedladdning. Adressen hittar du vid innehållsförteckningen i lärarhandledningen.

 

Till varje årskurs finns en storbok online. Där finns texterna och illustrationerna till de olika kapitlen. Samla eleverna runt storboken för att skapa förförståelse för innehållet, läsa eller lyssna på texten, arbeta med olika lässtrategier, visa olika typer av texter osv.

ZickZack Kortlek

ZickZack Ord- och bildkortlekar
säljs i 10-pack. Fem av kortlekarna består av bilder, de fem andra av ord. Med kortlekarna kan eleverna träna på att identifiera ljud, para ihop ord som låter lika (i början/slutet av och inuti ord), segmentera ljud i ord samt skriva dem.

ZickZack Whiteboard

ZickZacks små whiteboard-skivor
säljs i 5-pack. På dem kan eleverna skriva bokstäver, stava ord, ge förslag på ord och formuleringar. Med whiteboard-skivorna kan alla elever delta, visa vad de kan och ge förslag. Läraren ser samtidigt hur elevernas skrivande framskrider och kan anpassa sin undervisning därefter. 

ZickZack åk 1
ZickZack Läs&Skriv åk 1
ISBN: 52325964 Pris: 109kr
+ -
Köp
ZickZack Bokstäver åk 1
ISBN: 52325971 Pris: 68kr
+ -
Köp
ZickZack Lärarhandledning åk 1
ISBN: 52329771 Pris: 670kr
+ -
Köp
ZickZack Läs&Skriv åk 1 Storbok onlinebok Ny (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52352458 Pris:
+ -
Köp
ZickZack ord- och bildkortlek (paket 10 stycken)
ISBN: 52334539 Pris: 218kr
+ -
Köp
Whiteboardskivor
ZickZack Whiteboardskivor (5-pack)
ISBN: 52333457 Pris: 85kr
+ -
Köp
ZickZack åk 2
ZickZack Läsrummet åk 2
ISBN: 52333860 Pris: 109kr
+ -
Köp
ZickZack Skrivrummet åk 2
ISBN: 52333877 Pris: 96kr
+ -
Köp
ZickZack Lärarhandledning åk 2
ISBN: 52333884 Pris: 700kr
+ -
Köp
ZickZack Läsrummet åk 2 Storbok onlinebok Ny (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52344613 Pris:
+ -
Köp
ZickZack åk 3
ZickZack Sökrummet F-3
ISBN: 52353141 Pris: 700kr
+ -
Köp
ZickZack Läsrummet åk 3 Textsamling upplaga 2
ISBN: 52355312 Pris: 130kr
+ -
Köp
ZickZack Läsrummet åk 3 Övningsbok
ISBN: 52346150 Pris: 96kr
+ -
Köp
ZickZack Skrivrummet åk 3 Elevbok
ISBN: 52346167 Pris: 96kr
+ -
Köp
ZickZack Lärarhandledning åk 3
ISBN: 52346372 Pris: 700kr
+ -
Köp
ZickZack Läsrummet åk 3 Textsamling Storbok onlinebok (elevlicens)
ISBN: 52351208 Pris:
+ -
Köp
ZickZack Förskoleklass
ZickZack Förskoleklass Elevbok
ISBN: 52353134 Pris: 70kr
+ -
Köp
ZickZack Förskoleklass Lärarhandledning
ISBN: 52353158 Pris: 600kr Utkommer: 2018-08-20
+ -
Köp
ZickZack Förskoleklass Storbok onlinebok (lärarlicens)
ISBN: 52354179 Pris: Utkommer: 2018-08-13
+ -
Köp

Film om ZickZack

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel