Svenska Direkt

Svenska Direkt är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9.
Svenska Direkt är ett läromedel som tar fasta på att språk uppstår i mötet mellan människor, och utvecklas bäst tillsammans med andra. Svenska Direkt ger många svar, men inte alla, den vill framför allt väcka elevernas lust att ta reda på mer.
Med Svenska Direkt i klassrummet får eleverna lära sig att framföra sina åsikter och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Målet är att alla ska våga och vilja ta för sig av det skrivna och talade ordet. Svenska Direkt är anpassad efter Lgr 11.

Svenska Direkt Grundböcker 

Svenska Direkts Grundböcker
Grundböckerna för respektive skolår är indelade i fyra block: Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla fakta och Praktisk svenska: en verktygslåda. Dessutom ligger textsamlingen Litterära utflykter som ett eget block mellan Konsten att berätta och Konsten att söka och förmedla fakta. I Litterära utflykter åk 8 och 9 ingår även en litteraturhistoria.

Om blocken
Varje block inleds med tydliga mål anpassade efter år och nivå. Tanken är att man läser ett block i taget men man kan givetvis också välja ut moment ur de olika blocken.

I Konsten att påverka får eleverna bland annat öva på att skriva insändare, debattartiklar och krönikor.

Konsten att berätta lär eleverna mer om det muntliga berättandet, sagor, noveller och textanalys.

I blocket Litterära utflykter får eleverna träna sig i att reflektera kring texter, från olika genrer och tider, som engagerar ungdomar idag. I Litterära utflykter 8 och 9 finns även en komplett litteraturhistoria.

Konsten att söka och förmedla fakta ger eleverna verktygen för att kunna skriva korta referat. De får även lära sig att söka information, analysera, skriva och kritiskt granska nyhetsartiklar, reportage och andra typer av faktatexter. De får också bekanta sig med den utredande texten.

Det avslutande blocket som heter Praktisk svenska: en verktygslåda är en slags verktygslåda där bland annat grammatik, ordkunskap, språkhistoria, dialekter, minoritetsspråk och våra grannspråk tas upp. Just när det gäller arbetet med språkets uppbyggnad och grammatik är målet att sätta dessa komponenter i ett sammanhang så att eleven praktiskt får komma fram till vad som skulle hända om de gör på det ena eller det andra sättet.

 

Svenska Direkt Studieböcker 

Svenska Direkts Studieböcker – i två versioner: svenska respektive svenska som andraspråk
Studieböckerna är indelade i motsvarande fyra block som i grundböckerna, och där ges möjlighet till såväl extra träning av de grundläggande momenten som utmanande uppgifter för de elever som behöver något extra att "bita i". Studieböckerna finns i två versioner, där en är anpassad för de elever som läser enligt kursplanen Svenska som andraspråk. I bägge studieböckerna läggs stor vikt vid kommunikativa övningar i form av parövningar, gruppövningar och lärarledda övningar.

 

Svenska Direkt Studiebok Sva

Svenska Direkt Studiebok sva
• I Studieboken sva läggs mer fokus på att skapa förförståelse genom t.ex. samtal kring nyckelord. Varje block inleds med gemensamma - ofta muntliga - uppgifter, som fungerar som en bro till kommande skrivuppgifter. Varje block avslutas också med övningar som ger eleverna möjlighet att repetera nyckelorden.

• I Studieboken sva läggs ännu större fokus på kommunikation. Uppgifter där läraren har en central och aktiv roll som samtalsledare, bollplank, coach, kunskapsförmedlare, inspiratör etc. (beroende på typ av övning) är viktiga då samspelet hjälper eleverna att komma längre än vad de hade gjort på egen hand.

 

 

Svenska Direkt Lärarhandledning

Svenska Direkt Lärarhandledning
Lärarhandledningen ger stöd och hjälp till läraren, men innehåller också förslag på extra övningar. Det finns även en flik avsedd för lärare i svenska som andraspråk. Här finns mer information om vad man kan tänka på och hur man kan anpassa undervisningen för eleverna i Svenska som andraspråk. Med lärarhandledningen följer också tre cd-skivor med hela avsnittet Litterära utflykter inläst.

 

 

TEXTER DIREKT - rakt in i hjärtat
Texter Direkt är en antologi för åk 7-9 och ingår i läromedelsserien Svenska Direkt för grundskolans senare del. Texter Direkt kan användas tillsammans med de andra böckerna i serien eller helt fristående.

Texter Direkt är indelad i tio teman: Att växa upp, Vänskap, Kärlek, Dagböcker, Val i livet, Hot och mobbning, Främlingsfientlighet, Ilska, Sorg och Barn i världen. Varje tema innehåller elevnära texter, text- och diskussionsfrågor samt bearbetningsuppgifter. Texter och uppgifter är utvalda och författade av Maria Heimer.

Det är viktigt att läsa. Viktigast är att hitta riktigt bra texter som verkligen fångar läsaren. I Texter Direkt har du många av dessa texter samlade på ett och samma ställe.

 

Poesi Direkt
Poesi Direkt är skriven av poeten och estradören Daniel Boyacioglu. I Poesi Direkt ges eleverna möjlighet att skriva och förstå poesi på sina egna villkor. Här finns allt från sms-dikt till hiphopdikt och dikter i mer klassisk stil. I Poesi Direkt får man veta hur lätt och roligt det kan vara med poesi.

Genom att arbeta med Poesi Direkts fyra kapitel Vad är poesi?, Vad tror du att dikten handlar om?, Hur skulle du ha skrivit? och Bli estradpoet så kommer dina elever att känna inspiration att leka med ord och kanske till och med vågar de ställa sig på en scen och läsa upp sina dikter.

 

 

Sök Direkt

Sök Direkt
I dagens informationssamhälle är det värdefullt att kunna söka, bearbeta och värdera information.  Sök Direkt utgår från informationssökningsprocessens åtta steg och är indelad i tre delar:

• Konsten att söka information
• Konsten att sammanställa och bearbeta information
• Konsten att pröva källors tillförlitlighet

Bokens tre delar innehåller fakta, diskussionsfrågor, övningar och självtester. Till de digitala övningarna finns QR-koder. QR-koderna kan användas för att visa vägen till respektive webbsida i övningarna.
Sök Direkt är en elevbok för grundskolans senare del.

 
Svenska Direkt åk 7
Svenska Direkt åk 7 Grundbok
ISBN: 62284800 Pris: 228kr
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 7 Grundbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350614 Pris:
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 7 Studiebok
ISBN: 62293147 Pris: 141kr
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 7 Studiebok Svenska som andraspråk
ISBN: 62295677 Pris: 141kr
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 7 Lärarhandledning
ISBN: 62293161 Pris: 913kr
+ -
Köp
Svenska Direkt
Texter Direkt - rakt in i hjärtat
ISBN: 52303467 Pris: 202kr
+ -
Köp
Poesi Direkt
ISBN: 52315248 Pris: 160kr
+ -
Köp
Sök Direkt
ISBN: 52317945 Pris: 160kr
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 8
Svenska Direkt åk 8 Grundbok
ISBN: 52304112 Pris: 228kr
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 8 Grundbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350621 Pris:
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 8 Lärarhandledning
ISBN: 52306963 Pris: 913kr
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 8 Studiebok
ISBN: 52304129 Pris: 141kr
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 8 Studiebok Svenska som andraspråk
ISBN: 52304136 Pris: 141kr
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 9
Svenska Direkt åk 9 Grundbok
ISBN: 52312179 Pris: 228kr
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 9 Grundbok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350638 Pris:
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 9 Studiebok
ISBN: 52312162 Pris: 141kr
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 9 Studiebok svenska som andraspråk
ISBN: 52312155 Pris: 141kr
+ -
Köp
Svenska Direkt åk 9 Lärarhandledning
ISBN: 52312148 Pris: 913kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar

Läs intervjun där läromedelsförfattaren Laila M Guvå  resonerar kring ämnet svenska som andraspråk.

Klicka här för att läsa!

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10