Goodwill Redovisning 2

Löpande redovisning

Idag sköts praktiskt taget all bokföring med hjälp bokföringsprogram. Det kan verka moderna, men bygger egentligen på ett mycket gammalt system – den italienska dubbla bokföringens princip. Posterna i en datorbaserad bokföring noteras på konton precis som för 500 år sedan och de grundas på affärshändelser, vilket innebär att något inträffat och förändrat storleken och/eller sammansättningen och förmögenheten i ett företag.

Den vinst eller förlust som blir följden av ett företags verksamhet redovisas i en resultaträkning och den ekonomiska ställningen presenteras i en balansräkning.

Klicka här för att ladda ner en PowerPoint till block 1 Löpande redovisning

Redovisningens rapporter

Redovisningens övergripande syfte är att lämna ekonomisk information till olika intressenter. Vilken information man vill ha beror på vilken intressentgrupp man representerar. Därför indelas den löpande redovisningen i en extern och en intern del. I mindre företag är det vanligt att man endast har extern redovisning, vilket också kallas affärsredovisning.

Den interna redovisningen vänder sig till befattningshavare inom företaget medan den externa främst vänder sig till mottagare utanför företaget. Den interna redovisningen kan läggas upp på det sätt som bäst passar det enskilda företaget. Den externa redovisningen är reglerad i bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Klicka här för att ladda ner PowerPoint till block 2 Redovisningens rapporter

Periodisering och värdering

Redovisningens regler syftar i första hand till att skydda fordringsägare och andra intressenter mot missvisande resultatrapportering, men garanterar också samhället nödvändiga skatteinkomster. Reglerna för hur tillgångar och skulder får värderas har avgörande betydelse för vilket resultat och ekonomisk ställning ett företag pressenterar. Vid värdering av balansräkningens poster måste både årsredovisningslagens regler och de skatterättsliga reglerna i inkomstskattelagen beaktas

Klicka här för att ladda ner PowerPoint till block 3 Periodisering och värdering

Regler och normer för redovisning

Utformningen av redovisningens rapporter samt värdering och klassificering av de olika posterna i rapporterna styrs av redovisningsregler. Regleringen krävs för att dels möjliggöra jämförelse mellan olika företag, dels för att göra jämförelser över tiden för ett och samma företag.

Klicka här för att ladda ner PowerPoint till block 4 Regler och normer för redovisning

Företagets beskattning

Det svenska folkets urgamla rätt att sig själva beskatta gäller även företag. Inkomster från företagsamhet kallas inkomst av näringsverksamhet. Skattereglerna skiljer sig mellan olika företagsformer. Enskilda firmor och handelsbolag betalar ingen skatt själva utan de vinster som uppkommer beskattas hos ägarna. Vinsten från en enskild firma beskattas som inkomst av närningsverksamhet hos personen som äger och bedriver verksamheten. Vinster från handelsbolag beskattas hos de fysiska och/eller juridiska personer som äger bolaget. Aktiebolag och ekonomiska föreningar är däremot skattskyldiga och ska själva betala skatt på eventuell vinst.

Klicka här för att ladda ner PowerPoint till block 5 Företagets beskattning

Tolka och förstå redovisning

Räkenskapsanalys är ett sätt att, med hjälp av finansiella nyckeltal, mäta hälsotillståndet hos ett företag. Nyckeltalen är ett hjälpmedel för att identifiera, beskriva och analysera förändringar i ett företags ekonomiska förhållanden. Utifrån redovisningens uppgifter om redan inträffade händelser gör man beräkningar som ligger till grund för en bedömning av hur företaget kan klara sig i framtiden under förutsättning att allt fortsätter som hittills. De vanligaste nyckeltalen går ut på att förutse om företagets betalningsförmåga på kort och lång sikt är tillräckligt god samt att mäta företagets förmåga att förränta de resurser man använder för att driva rörelsen.

Klicka här för att ladda ner PowerPoint till block 6 Tolka och förstå redovisning

Goodwill Redovisning 2
Goodwill Redovisning 2 Faktabok
ISBN: 52309742 Pris: 380kr
+ -
Köp
Goodwill Redovisning 2 Uppgiftsbok med lösningar
ISBN: 52309353 Pris: 369kr
+ -
Köp

Goodwill Företagsekonomi 2 Ny upplaga!

Goodwill Företagsekonomi 2 har uppdaterats och innehåller bland annat ett helt nytt kapitel om digital marknadsföring!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se