Samband Historia Plus

Från forntid till nutid
- förståelse av vår samtid
.

Samband Historia Plus är en kronologisk historiebok. Den är anpassad till kursen Historia 1b. Eftersom boken möjliggör fördjupning, genom bl.a. utblickstexter, kan den även användas som stomme i andra kurser.

I boken beskrivs samhällets utveckling från den tid då vi människor levde i små lokala samlar- och jägarkulturer, fram till vår nutid med minskande avstånd och en allt snabbare globalisering. Texterna bygger på aktuell historisk forskningen. En bra historiebok måste ge eleverna tillräckligt med fakta för en god allmänbildning. Men lika viktigt är att väcka intresse och skapa förståelse för historiska samband.

Några viktiga kännetecken för Samband Historia är därför inspirerande texter med återkommande överblickar som synliggör sambanden. Ett annat kännetecken är viljan att ge eleverna insikt i att historia är ett levande ämne. Den historiska forskningen och nya perspektiv på historiska händelser och skeenden resulterar ibland i att äldre tolkningar och sanningar måste omprövas. Sammantaget ger läromedlet viktiga utgångspunkter för dig som lärare när det gäller att utveckla dina elevers tänkande i riktning mot ett mer analytiskt och källkritiskt förhållningssätt.

Överblickar
Varje historisk period inleds med överblickar i form av tidslinjer som pekar ut viktiga händelser, begrepp och personer. Den därpå följande ingresstexten sammanfattar kort huvuddragen i utvecklingen. Talande rubriker guidar sedan eleven in i själva faktatexten. I Samband Historia finns också många tydliga kartor som gör det lättare för eleven att orientera sig i det historiska skeendet. Nya och viktiga begrepp förklaras kontinuerligt i marginalen, både för att skapa en överblick och för att underlätta läsförståelsen.

Samband
Texterna tydliggör de generella mönster som växer fram under respektive period. De är skrivna på ett sådant sätt att de hjälper dina elever att se sambanden och förstå dem. Det handlar dels om sambanden mellan ekonomiska, politiska och sociala förändringar, dels om processers förutsättningar, förlopp och följder. Varje tidsperiod avslutas med illustrerade utvecklingslinjer och modeller som ger en sammanfattande överblick av perioden och visualiserar viktiga samband.

Två böcker i en
I Samband Historia finns två lässpår, ett kortare och ett längre. Som lärare kan du därför enkelt anpassa undervisningen till elevernas behov och intressen. Det korta spåret ger de överordnade sambanden, beskriver de för perioden centrala processerna, förklarar begrepp och ger tydliga exempel. Det längre spåret erbjuder ytterligare en dimension av perioden genom fördjupad fakta och ytterligare exempel. De delar som tillhör det längre lässpåret är lätta att se genom att de är markerade som Utblick. Boken kan med andra ord enkelt användas på olika sätt beroende på hur mycket man vill fördjupa sig i respektive period.

Unik verktygslåda
Samband Historia inleds med ett kapitel om källkritik - Källkritisk nyckel - som följs upp genom hela boken och tillämpas på olika historiska frågor. En symbol, förstoringsglaset, används för att markera de textrutor där bland annat tolkningsfrågor, val av perspektiv och källkritik behandlas. I lärarhandledningen finns det sedan material som kan användas då eleverna själva ska arbeta vidare med dessa frågor.
Den källkritiska nyckeln - tillämpningarna i boken - och övningarna i lärarhandledningen, ger sammantaget en unik verktygslåda för ett vetenskapligt förhållningssätt i historieundervisningen

Lärarhandledning
... med material som inspirerar och underlättar vardagen för dig som lärare.
För varje kapitel finns det kopieringsunderlag med uppgifter och övningar. Förutom elevuppgifter beträffande begrepp, fakta och samband utifrån bokens text finns också längre övningar som syftar till att utveckla tänkandet kring historiska frågor. Bland dessa finns för det första längre sambandsövningar som ofta utgår från bokens modeller och som inkluderar jämförelser. För det andra finns det rikligt med övningar som bygger på en eller flera historiska källor för att träna kritiskt tänkandet, källkritik, tolkningsförmåga och historiemedvetande. Den tredje typen av längre övningar kallar vi utblickar. Dessa kan exempelvis röra sig om frågeställningar som eleverna får arbeta vidare med på egen hand eller fördjupande texter med inslag av källtexter. Läromedlets tydliga fokus på samband och källkritiska frågor präglar även övningarna som återfinns i denna handledning.

… och som innehåller cd med Peter Englunds essäer.
En möjlighet att ytterligare väcka intresse för vår historia får du som lärare genom de två medföljande inlästa essäerna av Peter Englunds:

• På slagfältet i Verdun
• På rundtur i labbet (Om Förintelsen - och om den SS-man som försökte stoppa den).

Samband
Samband Historia Plus
ISBN: 62272401 Pris: 411kr
+ -
Köp
Samband Historia Plus Lärarhandledning
ISBN: 62299095 Pris: 916kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Samband Historia Tema