Kanal - journalistik, reklam och information

Kanal - journalistik, reklam och information

Kanal - journalistik, reklam och information tar liksom Kanal - medier, samhälle och kommunikation avstamp i de nya styrdokumenten i Gy 2011/Vux 2012. Målen har kopplats nära den löpande brödtexten för att ge både lärare och elever möjlighet att koppla samman kunskapskraven med stoffet i läromedlet. Läroboken täcker innehållet i ämnesplanerna för både kurs 1 och kurs 2.
Kanal är indelade i tre övergripande block:
• Journalistik
• Reklam
• Information

Varje block är i sin tur indelat fem separata avsnitt. Det första - introduktion, lägger grunden för de följande fyra fördjupningsavsnitten. Det sista fördjupningsavsnittet i de tre blocken är alltid ett tematiskt avsnitt som även innehåller fördjupningsuppgifter.

Journalistik
I det första blocket, journalistik, behandlas bland annat journalistens uppdrag, lagar och regler som styr utgivningen, yttrandefrihet, pressetiska regler, textanalys liksom urval och källor. Förutom dessa mer hantverksmässiga kapitel beskrivs även valet av olika kanaler och journalisters vardag på olika platser i världen. I det avslutande tematiska avsnittet behandlas bland annat ekonomijournalistik, bildjournalistik och krigsjournalistik.

Reklam
I det andra blocket, reklam, beskrivs bland reklam ur ett teoretiskt perspektiv. Några praktiska verktyg behandlas liksom de lagar och regler som styr reklam respektive marknadsföring. Valet av kanaler för olika former av reklam beskrivs ur både ett nationellt och ett globalt perspektiv. I det tematiska avsnittet behandlas bland annat reklam i sportsammanhang och reklamens idealvärld.

Information
I det tredje och avslutande blocket sätts fokus på begreppet information utifrån olika perspektiv; information utifrån grupp och genus, valinformation, krisinformation, prisinformation och företagsinformation. I den globala utblicken diskuteras information ur ett rättighetsperspektiv och som vapen i händerna på totalitära makthavare. I det sista tematiska avsnittet behandlas bland annat politisk påverkan, informationsöverskott liksom information som kan skapa missförstånd och myter.

Lärarhandledning
Med lärarhandledningen kan läroboken användas för hela undervisningskedjan, från mål, via centralt innehåll, pedagogiskt upplägg, elevövningar, examinationer till formativ bedömning och slutligen betygsättning av kursen.
Som lärare kan du gå igenom handledningen innan den aktuella lektionen för att få stöd med mål, innehåll, upplägg, tolkningar, tips, förslag och bedömningsgrunder.
Du spar därigenom värdefull tid och energi som du istället kan använda i det professionella mötet med eleverna. Du behöver inte på egen hand söka upp "mål" och "bedömning" till det givna stoffet i läroboken. Detta finns paketerat till varje textavsnitt i lärarhandledningen.
Ur innehållet:
• Sammanfattningar av lärobokens text för att du som lärare snabbt ska få en överblick av stoffet.
• Mål från ämnesplanen som är kopplat till texten. Som lärare ska du alltid smidigt kunna argumentera för frågan "Varför läser vi detta?".
• Diskussionsfrågor och/eller extra uppgifter till texten.
• Tips till dig som lärare: Under denna rubrik finns tips, förslag och idéer hur du kan använda diskussioner och uppgifter, samt lektionsupplägg. Handledningen ger dig konkreta exempel och argument.
• Instuderingsfrågor som kan delas ut till eleverna. Dessa frågor kan också användas i läxförhör
• Kunskapskrav ("betygskriterier") som är kopplade till texten. Med formativ bedömning kan dessa användas kontinuerligt tillsammans med eleverna. Eleven får besked om vad han eller hon befinner sig i kunskapsnivån. Som lärare kan du visa fram vad som krävs för att eleven ska kunna nå nästa steg. Bedömningen blir på så sätt en del av lärandet.

Kanal - journalistik, reklam och information
Kanal - Journalistik, reklam och information
ISBN: 52315798 Pris: 391kr
+ -
Köp
Kanal - Journalistik, reklam och information Lärarhandledning
ISBN: 52315804 Pris: 1 061kr
+ -
Köp

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se