Hälsopedagogik


Hälsopedagogik

Hälsopedagogik är en programgemensam kurs i Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Innehållet i Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö.

Den studerande ska få kunskaper i att främja människors hälsa på individ- grupp- och samhällsnivå. Att självständigt och i samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter ska ge den studerande kunskaper om att arbeta utifrån ett hälsopedagogiskt förhållningssätt.

Att diskutera egna och andras värderingar och attityder samt att kritiskt granska olika källors tillförlitlighet är en viktig del i undervisningen. Den studerande ska även få kunskaper om lagstiftning och föreskrifter inom området.
Kapitlet Övningar ger tips och råd hur lärare och studerande kan arbeta utifrån ett hälsopedagogiskt förhållningssätt.
Varje kapitel avslutas med Diskutera och Ta reda på.

Ur innehållet:
- Folkhälsan idag
- Folkhälsopolitiska mål
- Prevention/Promotion
- Salutogent förhållningsätt
- Barn och ungas hälsa
- Social medier
- Hälsofrämjande förskola-skola-arbetsplats
- Hälsodiplomering
- Friskfaktorer i arbetet
- Hälsosam livsstil
- Friskvårdsaktiviteter
- Coping
- Coachning
- Äldres hälsa
- Kommunikation/Interaktion

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

Redaktionen tipsar!

Specialpedagogik 1