Skrivhjulet, Läshjulet och Grundhjulet

Skrivhjulet - en lärobok om genrer

Hur gör man för att få fram ett budskap i skrift? Det är inget man kan automatiskt utan något man måste lära sig. Det gäller för den som skriver på sitt eget språk men självklart också för den som skriver på ett främmande språk. Genom att studera olika sätt att skriva för olika syften kan man lära sig mönster och se samband mellan olika texttyper - olika genrer. Man lär sig då att själv använda dessa mönster.

Skrivhjulet är en lärobok om genrer för vuxna som studerar svenska som andraspråk. Den bygger på arbete enligt den så kallade cirkelmodellen för genrebaserad undervisning, som bland annat beskrivits och konkretiserats av Pauline Gibbons och Eija Kuyumcu. Arbetssättet är här anpassat efter de villkor som gäller för vuxenstuderande. Boken kan börja användas redan på grundläggande nivå, men är främst tänkt för sva 1-3 på gymnasienivå. Om den kompletteras med skönlitterära texter och sakprosa kan den utgöra kursbok för gymnasiekurserna. Boken kan också användas för självstudier för att öva upp skrivförmågan. Facit till bokens övningar finns på Sanoma Utbildnings webbplats, www.sanomautbildning.se.

I Skrivhjulet lär sig kursdeltagarna att känna igen mönster i olika texter och de får öva på att skriva egna texter enligt detta mönster, först med hjälp, något som i genrepedagogiken kallas stöttning, och senare mer självständigt. De arbetar enligt cirkelmodellen steg för steg, med en genre i taget för att:

· få textförebilder

· skriva texter med stöd

· skriva texter självständigt

· utveckla kunskap om genren

Skrivhjulet består av tio kapitel, där genrerna behandlas en i taget. I slutet av varje kapitel finns en kort repetition och också avslutande skrivuppgifter, där kursdeltagarna får öva på det de lärt sig. Många varierade skrivuppgifter finns samlade i sista kapitlet. Dessa skrivuppgifter bygger på texter som finns att läsa i boken. Allra sist finns en uppslagsdel över termer som används.

Förutom träning i att skriva de olika genrerna får kursdeltagarna praktiska råd om rubriker, hjälpmedel, tankekartor, kongruens, avstavning, styckeindelning, stavning, källor, plagiat, citat med mera. Dessa råd återfinns under rubriken "Skrivråd" i slutet av varje kapitel. Där finns även övningar.

Bokens tema är resor. Det finns läsning om resor förr och nu, om långsamma resor och snabba resor, om korta resor och långa resor. Likaså finns det både berättelser om resor och debatt om resor. Texterna är valda för att utgöra exempel på genrer men också för att väcka intresse och skapa diskussion. Kursdeltagarna bygger upp kunskap om just ämnet resor och eftersom innehåll och ordförråd återkommer många gånger kan kursdeltagarna koncentrera sig på att utveckla skrivandet, först med stöttning och efter hand självständigt.
Hjulet är en symbol för något som upprepar sig, snurrar och kommer tillbaka till samma punkt men som ändå går framåt, precis som arbetet med att lära sig skriva. Det är en resa med början och slut. Det krävs tålamod och hårt arbete, men till slut behärskar man genren och kan koncentrera sig på att få fram budskap och innehåll i sina texter. Skrivhjulet är en god hjälp under den resan.

Läshjulet - En litterär resa genom Sverige
Läshjulet kompletterar Skrivhjulet på så sätt att kursdeltagaren inspireras att läsa skönlitterära texter och ges möjlighet att utveckla lässtrategier och förbättra sin allmänna läsförmåga på svenska.

Temat för boken är en resa genom Sverige.
Texterna är skrivna av både kända och mindre kända författare från olika delar av landet. De utgörs av noveller, utdrag ur romaner, dikter och intervjuer och handlar ofta om läsning och olika aspekter av läsning, men också om allmänmänskliga frågor som kärlek och vänskap.

Alla texter följs av läsförståelsefrågor och övningar som hjälper kursdeltagaren att förstå texterna och ger dem redskap att närma sig texter i allmänhet för att utvecklas till kritiska läsare. Uppgifterna ger rikliga tillfällen till diskussion och tolkning av den lästa texten. Det finns också övningar för att träna ordförråd, uttalsövningar samt skrivövningar av olika slag. För att underlätta läsningen finns ordlistor till alla texter med ordförklaringar på svenska.

I slutet av boken finns ett kapitel som beskriver olika strategier som är användbara vid läsning. Där finns även övningar för att specifikt träna på dessa strategier. På samma sätt som Skrivhjulet kan Läshjulet börja användas på grundläggande nivå, men är huvudsakligen tänkt för sva 1 och sva 2.

Ordlistor med förklaringar till bokens alla texter finns på www.ovningsmastaren.se

Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk

Passar den nya kursplanen


I Grundhjulet ingår texter i olika genrer, exempelvis berättande, beskrivande, argumenterande och instruerande. Det finns bland annat sånger, dikter, noveller, utdrag ur romaner, kåserier, krönikor, reportage och tidningsartiklar. Till texterna finns många och varierade läsförståelsefrågor, ordövningar samt övningar att skriva i olika genrer. Hörförståelse tränas genom övningar av olika slag. Tips om studieteknik och skrivande finns också.
Tre större temablock
Boken är indelad i tre större temablock: JAG, DU och VI. Första blocket passar delkurs 1och 2, andra och tredje blocket för delkurs 3 respektive 4. I blocket JAG får eleverna bl.a. arbeta med följande kapitel: Jag trivs bäst, Jag och ekonomi, Jag och miljön, samt Jag och mitt cv. Sist i varje block finns ett avsnitt som låter eleverna repetera en del av det som tagits upp i blocket.
Alla texter är inlästa och går att ladda ner kostnadsfritt via vår hemsida www.sanomautbildning.se/hjulet .
Ordlistor med förklaringar till bokens alla texter finns på www.ovningsmastaren.se .

Grundhjulet övningsbok i grammatik
Grundhjulet övningsbok i grammatik är baserad på huvudboken Grundhjulet Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning.
Övningsboken bygger på texter, övningar och teman i huvudboken. Övningarna är avsedda att göras i anslutning till huvudbokens kapitel för att repetera centrala grammatiska moment. Många ord ifrån texterna och övningarna i huvudboken återkommer i övningsboken för att på så sätt bidra till och befästa ordinlärningen. En minigrammatik ingår för att förklara grundläggande grammatiska begrepp.

Inlästa texter och ordlistor
Alla texter till Grundhjulet är inlästa och går att ladda ner kostnadsfritt via vår hemsida www.sanomautbildning.se/hjulet .
Ordlistor med förklaringar till bokens alla texter finns på www.ovningsmastaren.se .

Grundhjulet, Läshjulet och Skrivhjulet
Skrivhjulet - En lärobok om genrer
ISBN: 62293086 Pris: 359kr
+ -
Köp
Läshjulet - En litterär resa genom Sverige
ISBN: 52324394 Pris: 349kr
+ -
Köp
Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk
ISBN: 52327982 Pris: 316kr
+ -
Köp
Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk Elevfacit
ISBN: 52355404 Pris: 69kr
+ -
Köp
Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350676 Pris:
+ -
Köp
Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk Facit online (pdf)
ISBN: 52345221 Pris:
+ -
Köp
Grundhjulet - övningsbok i grammatik
ISBN: 52333464 Pris: 119kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 svenska som andraspråk

Bokens tydliga fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se