Svenska impulser

Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur.

Svenska impulser 1 för de studieförberedande programmen tar ett samlat grepp om kursen Svenska 1. Här får eleverna arbeta med språk, litteratur, information, bild och fi lm. Svenska impulser 1 förstärker och fördjupar elevernas kunskaper men boken fyller också på, utmanar och leder vidare. I Svenska impulser 1 får eleverna gott om tillfällen att samtala, skriva, diskutera, undersöka, lyssna och agera. Boken innehåller sex block:
I blocket "Mot läsfåtöljen" får eleverna fundera över sig själva som läsare. "Ditt sätt att lära" stimulerar elevernas källkritiska blick och tänkande. "Ordet är ditt" tränar eleverna i den retoriska arbetsprocessen. "I skrivarverkstan" lär sig eleverna vad som utmärker olika texttyper såsom noveller, referat och reportage. "I bildens värld" arbetar eleverna med fi lm och reklam. I "Koll på språket" får eleverna utforska sina attityder till språk, samt reflektera över språklig variation och språkriktighetsfrågor.

Nya Svenska impulser 1
Nya Svenska impulser 1 är en rejäl bearbetning av den första upplagan. Boken går ännu mer djupet, och synliggör än tydligare kopplingen till kursplanen.
Nya Svenska impulser 1 innehåller fylliga kapitel om muntlig och skriftlig framställning, litteratur och språk. Boken undervisar eleverna i strategier för läsning av skönlitteratur och sakprosa. Sist i boken finns mallar och bedömningsmatriser. Boken består av fyra gedigna block:

- Blocket "Ordet är ditt" stärker elevernas muntliga kompetens, i förberedda samtal och vid presentationer inför grupp.
- I blocket "Berättelser omkring oss" får eleverna möta skönlitteratur i olika genrer. Blocket ger strategier och verktyg för läsning, diskussion och analys av skönlitteratur.
- I blocket "Skrivandets hantverk" får eleverna utveckla förmågan att läsa, skriva och kritiskt granska sakprosatexter. Blocket innehåller grundliga genomgångar i utredande och argumenterande skrivande.
- blocket "Variationer i svenskan" får eleverna reflektera över språklig variation i talat och skrivet språk, och tillägna sig grundläggande språkliga begrepp för att kunna diskutera och analysera språk ur olika perspektiv.
Dessutom innehåller boken temat "Sanningar och lögner" som förbereder eleverna inför det nationella provet.

Svenska impulser söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur.

Svenska impulser förstärker och fördjupar elevernas kunskaper. Dessutom fyller böckerna på, utmanar och leder vidare.

Svenska impulser befinner sig hela tiden i dialog med eleverna. Varje bok har många uppgifter av varierade slag och en levande berättarröst.
Svenska impulser innehåller mallar och modelltexter som stöttar eleverna.

Svenska impulser 1 - svenska som andraspråk utgår ifrån ämnesplanen i svenska som andraspråk. För lärare som tidigare arbetat med Svenska impulser kommer igenkänningen vara stor, men bokens tydligare fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.
Liksom Svenska impulser 1 innehåller sva-versionen fylliga kapitel om muntlig och skriftlig framställning, litteratur och språk. Boken undervisar eleverna i strategier för läsning av skönlitteratur och sakprosa.

Sist i boken finns mallar och bedömningsmatriser. Boken består av fem gedigna block:

I blocket Språken omkring dig får eleverna reflektera över sin flerspråkighet och jämföra modersmålet med svenskan. Blocket ger även strategier för att utveckla språket och utöka ordförrådet.
Blocket Ordet är ditt stärker elevernas muntliga kompetens, i förberedda samtal och vid presentationer inför grupp. Här finns även avsnitt om språkets prosodi och pragmatik som tar upp uttalsregler och uttryck för artighet.
I blocket Berättelser omkring oss får eleverna möta skönlitteratur som belyser allmänmänskliga teman, samt ger inblick i olika kulturer och svenska referensramar. Blocket ger strategier och verktyg för läsning, diskussion och analys av skönlitteratur.
I blocket Skrivandets hantverk får eleverna utveckla förmågan att läsa, skriva och kritiskt granska sakprosatexter. Blocket innehåller explicit undervisning om textuppbyggnad och språkliga drag i olika typer av texter.
I blocket Olika sidor av språket får eleverna reflektera över språklig variation i talat och skrivet språk. Grammatikdelen ger kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och innehåller även praktiska övningar i grammatik och komparativ språkanalys.

Dessutom innehåller boken temat Sanningar och lögner som förbereder eleverna inför nationella provet.

Svenska impulser 1 - svenska som andraspråk är avsedd för svenska som andraspråk 1 på gymnasiet och vuxen­undervisningen.

Svenska impulser för yrkesprogrammen är en bok som lotsar eleverna grundligt genom kursen Svenska 1. Den tydliga strukturen, den levande berättarrösten och de många uppgifterna med en genomtänkt progression gör att eleverna har lätt att hänga med. Uppgifterna är konkreta och många kan lösas direkt i klassrummet. Här finns även uppgifter som ger eleverna möjlighet att utforska den valda yrkesinriktningen samtidigt som de tränar något moment i kursen. Texterna i boken har valts med omsorg. Skönlitterära texter i olika genrer blandas med sakprosatexter. Det finns också texter som anknyter till yrkeslivet. Detta gäller särskilt sakprosatexterna. Boken består av fem block som vart och ett fokuserar på viktiga moment i kursen som till exempel blocken "Det handlar om dig!, "Från tanke till text" och "Ordet är ditt". Dessutom finns det tre insprängda teman i boken: Yrkesliv, Film och Språk.

I Svenska impulser 2 möter eleverna många av litteraturens odödliga gestalter. Eleverna får en god kännedom om de olika litterära epokerna. Blocket som behandlar den moderna litteraturen innehåller teman som Dystopier som varnar och väcker debatt, Kriminalromanen och samhället och Med egna ögon - 1900-talets fasor. Här finns också gedigna kapitel i muntlig och skriftlig framställning. Med tydliga mallar och stimulerande övningar lotsas eleverna genom skriv- och talprocessen mot större säkerhet. I språkkapitlen får eleverna lära sig om språkförhållanden i Sverige och i övriga Norden. Här finns bland annat avsnitt om språklagstiftningen, minoritetsspråken samt våra svenska dialekter.

Svenska impulser 3 tar ett helhetsgrepp om kursen Svenska 3. I fyra gedigna block får eleverna fördjupa sig i retorik, formellt skrivande, litterär analys och språkhistoria.
I blocket "Retorik - i teori och praktik" får eleverna ytterligare träning i den retoriska arbetsprocessen genom en mängd praktiska övningar i att skriva och hålla tal, men också genom att analysera andras tal. Tydliga mallar finns i boken som stöd för eleverna. Här får eleverna även fördjupa sina kunskaper inom argumentation.
I "Mot ett formellt skrivande" tränas eleverna i att skriva texter av vetenskaplig karaktär. Disposition, språk och stil gås igenom i texter som eleverna kan tänkas möta i högskolan och arbetslivet. I blocket "Nycklar till litteraturen" får eleverna möta skönlitteratur i olika genrer och från olika tider, och öva sig i att göra textnära litterära analyser. Ett antal litteraturvetenskapliga begrepp gås igenom och exemplifieras.
Blocket "Svenskan i ständig förändring - en historia om språket" ger en överblick över svenska språkets utveckling men handlar också om andra språks ursprung och vad som gör att språk hela tiden förändras.

Upplev litteraturen 1, 2 och 3 innehåller texter som berör och engagerar unga människor. I böckerna finns det gott om uppgifter och film- och lästips. Antologierna är ovärderliga komplement till Svenska impulser 1,2

Svenska impulser
Svenska impulser 1 upplaga 2
ISBN: 52337899 Pris: 372kr
+ -
Köp
Svenska impulser 1 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350690 Pris:
+ -
Köp
Svenska impulser 1 (kursen Svenska 1)
ISBN: 62270728 Pris: 359kr
+ -
Köp
Svenska impulser 1 onlinebok Ny (elevlicens)
ISBN: 52350706 Pris:
+ -
Köp
Svenska impulser 1 Svenska som andraspråk
ISBN: 52345726 Pris: 372kr
+ -
Köp
Upplev litteraturen 1 (kursen Svenska 1)
ISBN: 62285951 Pris: 372kr
+ -
Köp
Upplev litteraturen 1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350720 Pris:
+ -
Köp
Svenska impulser 2 (kursen Svenska 2) Ny upplaga
ISBN: 52317143 Pris: 396kr
+ -
Köp
Svenska impulser 2 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens)
ISBN: 52350751 Pris:
+ -
Köp
Upplev litteraturen 2 (kursen Svenska 2)
ISBN: 62293284 Pris: 372kr
+ -
Köp
Upplev litteraturen 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350737 Pris:
+ -
Köp
Svenska impulser 3 (kursen Svenska 3)
ISBN: 52319895 Pris: 396kr
+ -
Köp
Svenska impulser 3 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350713 Pris:
+ -
Köp
Upplev litteraturen 3 (kursen Svenska 3)
ISBN: 52326138 Pris: 372kr
+ -
Köp
Upplev litteraturen 3 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350744 Pris:
+ -
Köp
Svenska impulser för yrkesprogrammen (kursen Svenska 1)
ISBN: 52310557 Pris: 359kr
+ -
Köp
Svenska impulser för yrkesprogrammen onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352274 Pris:
+ -
Köp
Svenska impulser - En handbok i retorik
ISBN: 52324608 Pris: 276kr
+ -
Köp
Svenska impulser - en handbok i retorik onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52350683 Pris:
+ -
Köp

Film om nya Svenska impulser 1

Här presenterar författarna Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson nyheterna i nya upplagan av Svenska impulser 1.

Klicka här för att se film

Med läsning i fokus

Läs miniintervjun med Carl-Johan Markstedt om nya Svenska impulser 1

Läs mer

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Nyhet! Känn på litteraturen 4

Nu finns Känn på litteraturen 4 i lager. Boken innehåller vägledningar till tio romaner för unga vuxna.

Läs mer