Skrivkonst

Skrivkonst
- skriv med litteraturen och konsten som inspiration

Skrivkonst är lärarens inspiration och handledning för skrivundervisningen (i Svenska 1-3 på gymnasiet och motsvarande skolformer. Inspirationskällan är dels 29 konstverk från olika konstepoker dels Mönstertexter, ett urval av litterära texter och sakprosatexter. Elevernas samtal kring konstverken och mönstertexterna har två syften. De lär sig att se och tolka hur konstnärer och författare finner uttryck för sina tankar och känslor. Vidare får de använda sig av dessa insikter i sitt eget skrivande. Deras resonemang kring konstens och litteraturens uttrycksformer är upptakten till de varierade skrivuppgifterna i boken.

Skrivkonst syftar till att stimulera och utveckla elevernas språk- och skrivförmåga. Det skrivprocessorienterade upplägget innebär att eleverna får bearbeta sina texten i flera omgångar. De lär sig också tillämpa olika Skrivarverktyg. Genom Responsarbetet ges de möjlighet att se sina texter ur mottagarens perspektiv. Studiet av Mönstertexterna bekräftar deras egna texter och visar dem yrkesförfattarnas personligt präglade språk.

Skrivprocessen inleds med kortare skrivövningar där de får öva gestaltning, som utgör byggstenarna i berättelser: person- och miljögestaltning, gestaltning av tankar och känslor samt dialoger och inre monologer. Därefter följer skrivmoment som förbereder för de Nationella proven i Svenska.

Skrivmomenten förbereder också inför de Nationella proven i Svenska, bl. a. att skriva talmanus, skriva en berättelse, essä, krönika, referera och sammanställa, debattera och argumentera.

Skrivkonst är en praktisk handledning med färdiga lektionsupplägg som är utvecklingsbara. De 29 konstverken i 4-färg finns även på den medföljande dvd:n. Där finns också kopieringsunderlag, bland annat Skrivarverktyg, Responsguide och utdrag ur skönlitteraturen, Mönstertexter.


Skrivkonst - skriv med litteratur och konst som inspiration
Skrivkonst
ISBN: 62293437 Pris: 1 804kr
+ -
Köp
Skrivkonst-konstverk kopieringsunderlag (pdf) skollicens
ISBN: 52317969 Pris:
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Film om nya Svenska impulser 1

Här presenterar författarna Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson nyheterna i nya upplagan av Svenska impulser 1.

Klicka här för att se film

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Nyhet! Känn på litteraturen 4

Nu finns Känn på litteraturen 4 i lager. Boken innehåller vägledningar till tio romaner för unga vuxna.

Läs mer