Hemsjukvård

Hemsjukvård i ljudbok (mp3-format)

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Hemsjukvård - framtidens vårdform

Hemsjukvård - framtidens vårdform - sid 9
Vad innebär hemsjukvård? - sid 10
Hemsjukvårdsbesök - sid 11
Ädelreformen - sid 12
Samverkan - sid 13
Undersköterskan i hemsjukvård - sid 14
Valfrihet i vård och omsorg - sid 15
Sammanfattning - sid 16
Stanna upp och fundera - sid 17

 

Kapitel 2 Hemsjukvårdens patienter

Hemsjukvårdens patienter - sid 18
Vem kan få hemsjukvård? - sid 19
Basal hemsjukvård - sid 20
Avancerad sjukvård i hemmet - ASiH - sid 21
Organisation av avancerad sjukvård i hemmet - sid 22
Det multiprofessionella arbetslaget - sid 23
De multisjuka - sid 24
Äldrevårdsteam - sid 25
Demensteam - sid 26
Personcentrerad vård och omsorg för demenssjuka - sid 27
Feedback - sid 28
Anhörigas betydelse i hemsjukvård - sid 29
Sammanfattning - sid 30
Stanna upp och fundera - sid 31

 

Kapitel 3 Etik, bemötande och kommunikation

Etik, bemötande och kommunikation - sid 32
Etik, bemötande och kommunikation - sid 33
Mötet vårdare - patient - sid 34
När hemmet blir en vårdplats - sid 35
När hemmet blir en vårdplats - sid 36
Känslor - sid 37
Att bygga upp en tillitsfull relation - sid 38
Vårdmiljö - sid 39
Gäst eller professionell yrkesutövare? - sid 40
Kommunikation - sid 41
Att lyssna - sid 42
Kommunikation med händer - sid 43
Att skapa trygghet - sid 44
Olika kulturer - sid 45
Sammanfattning - sid 46
Stanna upp och fundera - sid 47

 

Kapitel 4 Hemmet som arbetsplats

Hemmet som arbetsplats - sid 48
Hemmet som arbetsplats - sid 49
Stress - sid 50
Ergonomi i hemsjukvård - sid 51
Hot och våld i enskilt hem - sid 52
Reflektion - sid 53
Reflektion - sid 54
Sammanfattning - sid 55

Kapitel 5 Vårdhygien och att förebygga smitta

Vårdhygien och att förebygga smitta - sid 56
Att förebygga smittspridning - sid 57
Basala hygienrutiner - sid 58
När ska skyddshandskar användas? - sid 59
Multiresistenta bakterier - sid 60
Bemötande av vårdtagare - sid 61
Sammanfattning - sid 62

 

Kapitel 6 Förebyggande arbete i hemsjukvård

Förebyggande arbete i hemsjukvård - sid 63
Skador i samband med vård - sid 64
Fallolyckor - sid 65
Etiska överväganden och bemötande - sid 66
Att hjälpa en patient upp från golvet - sid 67
Skallskada efter fall - sid 68
Avvikelserapport - sid 69
Undernäring - sid 70
Att förebygga undernäring - sid 71
Trycksår - sid 72
Trycksår - sid 73
Trycksår - sid 74
Sammanfattning - sid 75
Stanna upp och fundera - sid 76

 

Kapitel 7 Egenvård, rehabilitering och habilitering

Egenvård, rehabilitering och habilitering - sid 77
Egenvård - sid 78
Att pedagogiskt inspirera till egenvård - sid 79
Empowerment - sid 80
Friskvård - sid 81
Omvårdnadsmodeller i hemsjukvård - sid 82
Levines bevarandemodell - sid 83
Rehabilitering - sid 84
Vardagsrehabilitering - sid 85
Övervård - sid 86
Habilitering - sid 87
Sammanfattning - sid 88
Stanna upp och fundera - sid 89

 

Kapitel 8 Vanliga sjukdomstillstånd i hemsjukvård

Vanliga sjukdomstillstånd i hemsjukvård - sid 90
Diabetes - sid 91
Hjärt- och kärlsjukdomar - sid 92
Hjärtsvikt - sid 93
Akut hjärtsvikt och lungödem - sid 94
KOL - sid 95
ALS och MS - sid 96
Njursvikt - sid 97
Cancer - sid 98
Sammanfattning - sid 99
Stanna upp och repetera - sid 100

Kapitel 9 Att uppmärksamma symtom och förändringar

Att uppmärksamma symtom och förändringar - sid 101
Förändringar i hälsotillståndet - sid 102
Att bedöma hälsotillståndet hos en patient - sid 103
Undersköterskans bedömning - sid 104
Auskultation - sid 105
Vitalparametrar - sid 106
Andning - sid 107
Puls - sid 108
Kroppstemperatur - sid 109
Blodtryck - sid 110
Huden - sid 111
Medvetandegrad - sid 112
Observation vid mag-tarmproblem - sid 113
Att göra bedömningar per telefon - sid 114
Lyhördhet - sid 115
Att rapportera en patients tillstånd - sid 116
Sammanfattning - sid 117
Stanna upp och fundera - sid 118

 

Kapitel 10 Smärta och smärtlindring

Smärta och smärtlindring - sid 119
Historik - sid 120
Smärta - en definition - sid 121
Olika typer av smärta - sid 122
Bemötande - sid 123
Smärtanalys - sid 124
VAS-skalan - sid 125
VAS-skalan - sid 126
Smärtlindring - sid 127
Smärtgenombrott - sid 128
Sammanfattning - sid 129
Stanna upp och fundera - sid 130

Kapitel 11 Palliativ vård - vård i livets slut

Palliativ vård - vård i livets slut - sid 131
Kris - att drabbas av ohälsa - sid 132
Chockfasen - sid 133
Reaktionsfasen - sid 134
Bearbetningsfasen - sid 135
Palliativ vård - sid 136
Palliativ vård - sid 137
Hospice - sid 138
Palliativ vård i hemmet - sid 139
Tidig och sen palliativ fas - sid 140
Brytpunkt - sid 141
Standardvårdplan i livets absoluta slutskede - sid 142
Symtomlindring i livets slutskede - sid 143
Illamående - sid 144
Rosslingar - sid 145
Andnöd - sid 146
Motorisk oro - sid 147
Ångest och oro - sid 148
Smärta i livets slut - sid 149
Urinretention - sid 150
Munhälsa i livets slut - sid 151
Munvårdsåtgärder i livets slut - sid 152
Att fastställa dödsfall - sid 153
Omhändertagande av den döde - sid 154
Att identifiera den döde - sid 155
Sammanfattning - sid 156
Stanna upp och fundera - sid 157

 

Kapitel 12 Medicintekniska åtgärder

Medicintekniska åtgärder - sid 158
Delegering - sid 159
Delegering - sid 160
Kvarliggande urinkateter - KAD - sid 161
Orsaker - sid 162
Val av material - sid 163
Komplikationer vid KAD-användning - sid 164
Subrapubisk KAD - sid 165
Stomier - sid 166
Ileostomi - sid 167
Blodprover - sid 168
Kapillära blodprover - sid 169
Odlingar - sid 170
Blododling - sid 171
Injektioner - sid 172
Enteral näringstillförsel - sid 173
Syrgasbehandling i hemmet - sid 174
CPAP - motståndsandning - sid 175
Sammanfattning - sid 176
Stanna upp och fundera - sid 177

Kapitel 13 Sår och sårbehandling

Sår och sårbehandling - sid 178
Sårdiagnos - sid 179
Grundläggande sårläkningsprinciper - sid 180
Bensår - sid 181
Venösa bensår - sid 182
Tillvägagångssätt - sid 183
Arteriella bensår - sid 184
Behandling - sid 185
Såromläggning - sid 186
Sammanfattning - sid 187
Stanna upp och fundera - sid 188

 

Kapitel 14 Dokumentation och IT

Dokumentation och IT - sid 189
Syftet med dokumentation - sid 190
Patientdatalagen - sid 191
Sammanhållen journalföring - sid 192
Personuppgiftslagen - sid 193
VIPS - sid 194
VIPS - sid 195
Vårdplanering - sid 196
Samordnad vårdplanering - sid 197
Informationsteknik i hemsjukvård - sid 198
Applikationer för hemsjukvård - sid 199
Sms och e-post i hemsjukvården - sid 200
Sammanfattning - sid 201
Stanna upp och fundera - sid 202

 

Hemsjukvård.
Hemsjukvård
ISBN: 52315170 Pris: 339kr
+ -
Köp
Hemsjukvård onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352038 Pris:
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Redaktionen tipsar

Akutsjukvård

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51